خدمات ما

ما در صندوق سرمایه گذاری آبادیس پس از رویت و بررسی طرح و نمونه اولیه، پروپزال و BP به ارزیابی ایده ها می پردازیم. پس از ارزیابی شروع به جلسات دفاع گذاشته شده و نسبت به ایده همکاری های متفاوتی از جمله سرمایه گزاری، خرید ایده، مسئولیت فروش محصول و همچنین در حوزه های فنی برای پیشرفت فنی کار و رسیدن به تولید انبوه، همکاری ویژه ای خواهیم داشت.